658 600 348 info@portnatura.es
Descarregar reglament en pdf

REGLAMENT DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE “PORT NATURA” PORT ESPORTIU AMB DARSENES I CANALS D’ÚS PRIVATIU TITULARITAT DE CANALS DEL FLUVIÀ NÀUTIC S.L.

Les presents normes de funcionament tenen per objecte regular les dàrsenes i canals per a l’atracament de les embarcacions en els corresponents amarratges d’ús privatiu, no vinculats a parcel·les limítrofes, del Port Fluvià, una Marina interior que comercialment es denomina Port Natura, de compliment obligat i que hauran
d’observar els arrendataris, ocupants i usuaris. Tot això d’acord amb el que preveu la disposició addicional desena de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús
sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i a la disposició addicional segona Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de costes.
La titular propietària és Canales del Fluvià Nàutic, S.L., amb domicili a efectes de notificacions a la pròpia Marina, Camí del Joncar s/n, desembocadura del riu Fluvià, 17470 Sant Pere Pescador (Girona), qui porta la gestió, explotació i funcionament ordinari dels amarratges, i, correu electrònic: info@portnatura.es i web: www.portnatura.es
En tot allò no previst en aquestes Normes s’estarà, si escau, al que disposa la Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports, amb excepció del que en virtut de l’apartat segon de la seva disposició transitòria primera apliqui de l’anterior Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya, i subsidiàriament i analògicament al que disposa el Decret 17/2005, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de Marina Interiors de Catalunya i al Decret 206/2001 de 24 de juliol del Reglament de Policia Portuària de Catalunya, així com una altra legislació local i estatal aplicables.

1. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR.
Els arrendataris i ocupants de les dàrsenes i canals de Port Natura tenen l’obligació de tenir vigent la següent documentació la còpia de la qual facilitaran i, si escau, posaran a disposició de Port Natura, en formalitzar el contracte d’amarratge:

a. Document oficial amb especificacions tècniques de l´embarcació.
b. Registre de propietat de l´embarcació.
c. Dades didentitat del propietari de l´embarcació.
d. Assegurança de l’embarcació amb la pòlissa de responsabilitat civil amb els límits legals establerts juntament amb el rebut d’haver-ho satisfet.
e. Certificat MARPOL si l’embarcació ho exigeix.
Aquestes dades seran tractades de conformitat amb la Llei de Protecció de Dades vigent.

2. CONTACTE.
Els arrendataris, ocupants i usuaris de les dàrsenes i canals de Port Natura, sense perjudici de facilitar les seves dades corresponents, adreça, telèfon, correu electrònic, hauran de facilitar un contacte a nivell local perquè es pugui avisar en cas d’emergència, facilitant el telèfon, correu electrònic i adreça del dit contacte local als efectes corresponents de notificació a Espanya. S’haurà de posar en coneixement de la propietat qualsevol modificació que es produeixi. Els canvis de domicili només produeixen efectes jurídics si són comunicats per escrit a la direcció de Port Natura.

3. EMBARCACIÓ CORRECTAMENT AMARRADA. NO EXCEDIR OCUPACIÓ
AMARRE.

Els arrendataris, ocupants i usuaris, només podran atracar a l’amarratge que tinguin assignat i sempre en la forma adequada per evitar danys a les instal·lacions o altres embarcacions. Aquests s’asseguraran que la seva embarcació està amarrada de forma segura conforme a una acurada diligència, amb les amarres i defenses adequades (en nombre i mesura d’alçada i ben fixada a la coberta) i preparada per a qualsevol circumstància meteorològica preservant que no colpeixi amb el pantalà o amb altres embarcacions.
Només podran amarrar als amarratges que els corresponguin a les mesures d’eslora i màniga. L’eslora del vaixell podrà ser com a màxim la mateixa de l’amarratge, mentre que la mànega del vaixell serà un 10% inferior a la que consta a l’amarratge, per tal de poder utilitzar les defenses. Per mesures de l’embarcació s’entenen les que efectivament resultin de la seva mesura real, incloent-hi defenses, popes allargades o botalons i altres accessoris que puguin portar incorporats. En tot cas, serà la direcció del port i, si escau, el cap de marineria, qui decidirà sobre la conveniència d’utilització de cada amarratge sobre la base de la conservació i seguretat dels vaixells i de les instal·lacions. Els arrendataris, ocupants i usuaris, s’han d’assegurar que cap part de l’embarcació sobresurt dels límits de l’atracament i causi cap dany, i respectar les instal·lacions de les dàrsenes i els canals.

4. MANTENIMENT, BONA CONSERVACIÓ.
Tot vaixell amarrat a les instal·lacions ha de ser mantingut en bon estat de conservació, presentació, flotabilitat i seguretat, i han d’estar les embarcacions en condicions perquè aquestes no representin cap tipus de risc per a la resta d’usuaris i les mateixes instal·lacions de “Port Natura”. Cada amarratge només podrà albergar una embarcació, no podent tenir abarloats ni adossats cap embarcació o artefacte flotant (auxiliar, pot, dinghy, windsurf, moto aquàtica, …).
Les embarcacions hauran de portar de forma visible, el nom i el número de matrícula que permeti identificar el propietari.
Si “Port Natura” observa que no es compleixen aquestes condicions en un vaixell, notificarà per escrit de manera fefaent al titular, ocupants i usuari de l’amarratge al domicili indicat, tenint aquesta notificació plens efectes de conformitat amb el que s’estableix a la norma divuit , donant-li un termini d’un mes perquè esmenin les deficiències apreciades, o procedeixi a retirar el vaixell de les instal·lacions. Si passat el termini assenyalat el titular de l’embarcació no ha complert amb allò requerit, “Port Natura”, queda facultada per, si escau, procedir a la immobilització de l’embarcació de forma provisional al seu propi punt d’amarratge o a la retirada de l’embarcació de l’amarratge per botar-la en sec. Les despeses derivades de la retirada o la immobilització de l’embarcació aniran a compte i càrrec del titular del dret d’ús. Tot això sense perjudici si és el cas de la notificació a les Autoritats de Marina als efectes legals corresponents.
En cas de perill d’enfonsament de l’embarcació, i/o causar danys a altres embarcacions o instal·lacions de Port Natura, aquesta última sense avís previ està autoritzada per retirar l’embarcació, traslladar-la a un altre lloc o dipositar-la a terra.
Totes les despeses derivades aniran de compte i càrrec del propietari, arrendatari o usuari.
En cas d’abandonament de l’embarcació, s’aplicarà allò establert a l’art. 28.4 del Reglament de Policia Portuària.

5. RESERVA DRET D’ADMISSIÓ I INSPECCIÓ.

Port Natura es reserva el dret d’impedir l’accés a les dàrsenes i canals, i a la plataforma portuària, és a dir, a tot el recinte complet del port, a persones que puguin ser conflictives o incompleixin qualsevol de les normes del present Reglament. El dret d’admissió també inclou qualsevol persona que accedeixi caminant o amb bicicleta.
L’arrendatari o ocupant de Port Natura autoritza expressament el personal d’aquesta, a pujar a coberta de l’embarcació per fer les comprovacions necessàries per garantir especialment la seguretat i en general vigilar el compliment d’aquestes normes.

6. CANVI D’AMARRAMENTS DE LES EMBARCACIONS.
La direcció de Port Natura, té la facultat de canviar transitòria o definitivament les embarcacions de l’amarratge destinat per un altre mès convenient per al seu ús, quan sigui necessari per raons de seguretat, per a l’execució d’obres o manteniment, o per a l’optimització de la flota. A aquest efecte, amb temps suficient ho notificarà als arrendataris, ocupants i usuaris afectats.

7. CÀMERES DE VIDEO VIGILÀNCIA.
L’arrendatari, ocupants i usuari de les dàrsenes i canals de “Port Natura” accepten i autoritzen expressament que poden ser gravats pel sistema de CCTV que es pugui instal·lar a la dàrsena. Aquestes imatges es tractaran dacord amb la normativa vigent de conformitat amb la Llei de Protecció de Dades.

8. NO CESSIÓ DE L’AMARRE.
El contracte d’amarratge dóna dret a una persona física o jurídica a l’atracament d’una embarcació determinada. El dret d’utilitzar aquest punt d’atracament no és transferible.
El lloc d’atracament no es pot cedir o subarrendar, llevat d’autorització expressa de la propietat. En cas que algun usuari tingui previst deixar lliure l’amarratge durant un període llarg, podrà pactar la gestió del subarrendament a través de “Port Natura”.

9. VESSAMENT DE CARBURANT.
En cas que es produeixi un vessament accidental de carburant a la dàrsena, el
causant ho haurà de comunicar immediatament a “Port Natura”, la qual adoptarà les
mesures oportunes per reduir els danys a les instal·lacions i restants usuaris, sent a càrrec del causant del dany les despeses que s’originin i la resta de conseqüències de la seva responsabilitat.

10. EXONERACIÓ RESPONSABILITAT A LA PROPIETAT.
“Port Natura” no es responsabilitza pels robatoris, furts, accidents o danys a persones o coses que es produeixin a tot el recinte de “Port Natura”. Tampoc es responsabilitza de les avaries produïdes a les embarcacions, ni dels danys o pèrdues que puguin patir tant les embarcacions que es trobin dins de les dàrsenes i canals de “Port Natura”, com dels vehicles i remolcs estacionats, sent de compte i risc dels seus propietaris o usuaris, tot això sense perjudici de les mesures de seguretat que s’adoptin com poden ser la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància.

11. RESPONSABILITAT ASSEGURANÇA.
Tot vaixell amarrat a les dàrsenes i canals de Port Natura haurà de tenir una assegurança de responsabilitat conforme a la legislació vigent i, en tot cas, per cobrir els danys a tercers, amb un import de responsabilitat civil mínim de 300.000 Euros.
Cada anualitat s’haurà d’acreditar remetent-se a Port Natura còpia d’estar al corrent del pagament de la prima de l’assegurança.
Els arrendataris o usuaris seran responsables dels desperfectes o avaries que s’ocasionin, tant a les instal·lacions, elements de subministrament, com a les seves pròpies o de tercers a conseqüència de defectes dels elements, instal·lacions de les seves embarcacions o males maniobres de les mateixes. Sempre que es produeixin danys i/o algun altre tipus d’incidències causats pels usuaris al patrimoni de la Marina aquests seran els responsables d’abonar el cost de la reparació.
Els productors de residus procedents de qualsevol actuació dins de la dàrsena seran responsables de la seva gestió.
Els propietaris de les embarcacions seran en tot cas responsables civils subsidiaris de les infraccions o dèbits contrets o de les responsabilitats que es puguin decretar contra els usuaris o patrons per qualsevol títol. Les embarcacions respondran, si escau, amb garantia real de les rendes o quantitats assimilades a elles per l’ús i el gaudi de l’amarratge i per l’import, si escau, dels serveis que se li haguessin pogut prestar i dels danys i avaries que causin a les instal·lacions o a tercers.

L’arrendatari o usuari haurà de satisfer les rendes o quantitats assimilades fins que deixi lliure el punt d’amarratge.
Els arrendataris, ocupants i usuaris seran responsables de la seva tripulació, família, convidats o treballadors d’empreses terceres i s’assegurarà que en cap moment no es puguin causar molèsties a altres persones.

12. TRANSMISSIÓ.
Quan el propietari d’una embarcació que es trobi a les dàrsenes i canals de “Port Natura” tingués intenció de procedir a la venda sense perjudici que el vaixell continuï atracat a l’amarratge cedit, ho haurà de comunicar immediatament a la direcció de “Port Natura” , a fi que el nou propietari subscrigui, si escau, el corresponent contracte d’arrendament i faciliti la documentació corresponent i contacte. Tant l’antic propietari com el nou respondran de les quantitats que poguessin deure la societat propietària fins a la data de la subscripció del nou contracte d’arrendament.

13. EMPRESES DE MANTENIMENT.
Únicament les empreses que compleixin totes les normatives de seguretat i salut i les sectorials podran accedir a la dàrsena per fer reparacions i/o manteniment dels vaixells. La responsabilitat en cas d’incompliment recau directament al propietari/arrendatari/usuari de l’embarcació objecte dels treballs.

14. HORARI DE SILENCI.
L’horari de silenci queda establert des de les 24:00 a les 07:00 quedant prohibida durant aquestes hores la utilització del motor excepte per a maniobres d’atracament i desatracament així com per a moviments de vehicles excepte a la zona d’entrada i al vial des de la entrada fins a l’accés a la platja. Qui interrompi reiteradament el descans dels nostres clients o faig cas omís al personal de vigilància haurà d’abandonar el port.
Es prega a tothom que respectin el descans de qui pernocta.

15. PROHIBICIONS.
a) Està prohibit deixar les drizes soltes de manera que puguin colpejar el pal i, en conseqüència, molestar els veïns de la dàrsena i alterar els caps d’altres usuaris.

b) Està prohibit mantenir els motors en marxa engranats amb el vaixell amarrat. Els motors només podran tenir en marxa el temps just per posar-los a punt.
c) Està prohibit llançar, tant a l’aigua com a terra, enderrocs, escombraries, líquids o aigües residuals, o qualsevol matèria contaminant líquida o sòlida. Les escombraries s’han de dipositar en els recipients previstos per a elles. El mateix aplica per buidar sentines i/o dipòsits a les instal·lacions. No es poden connectar les bombes de buidatge a les dàrsenes i canals.
d) Està prohibit netejar les embarcacions, amb detergents o similars, o tancs de combustible a la dàrsena.
e) Està prohibit fer a bord de les embarcacions treballs o activitats que resultin molestes a altres usuaris.
f) Està prohibit utilitzar altaveus, sirenes o senyals acústics en general, excepte en cas d’avisos urgents o d’utilitat pública.
g) Quan se surti a navegar el cable de corrent ha de romandre desconnectat de la torreta per evitar riscos elèctrics per als altres usuaris de la dàrsena.
h) No està permès amarrar amb cadenes a les cornamuses, ja que fan malbé l’acer i l’alumini, ni utilitzar àncores dins de les dàrsenes i canals.
i) Està prohibit el consum i/o tràfic de substàncies il·lícites. Les autoritats espanyoles prohibeixen el consum de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
j) No estan permesos els treballs i les reparacions, ni de pintura i escatat, a l’embarcació dins de les instal·lacions de “Port Natura”, excepte autorització expressa de “Port Natura”.
k) Per instal·lar una antena parabòlica es requereix el permís de “Port Natura”.
l) Els pantalans hauran d’estar sempre lliures de qualsevol objecte que en dificulti el trànsit.
m) No es podran col·locar boies, pilons o objectes dins de les aigües de la dàrsena, sense autorització prèvia per escrit de “Port Natura”.
n) No està permès estendre la roba a tot el recinte de “Port Natura”.
o) Queda prohibit tenir a bord dels vaixells materials explosius, llevat dels coets de senyal reglamentaris.
p) Està prohibit fumar durant les operacions d’avituallament de combustible, a llocs propers on aquestes es realitzin. Està prohibit cuinar als pantalans. També queda prohibit encendre focs, fogueres i barbacoes o utilitzar llums de flama nua a tot el
recinte de “Port Natura”.
q) Està prohibit practicar esquí aquàtic, vela, windsurf, banyar-se o nedar per les dàrsenes i canals. Està expressament prohibit pescar al tram de la bocana d’accés al port.
r) Queda prohibida la venda ambulant, la comercialització de productes, la publicitat no autoritzada ni col·locació d’anuncis o cartells publicitaris i altres actuacions que puguin ser susceptibles d’ús mercantil, a les embarcacions o dins de les dàrsenes i canals.
s) Està prohibida l’operació comercial de les embarcacions amarrades llevat que contractin aquesta prestació amb “Port Natura”, abonant la tarifa suplementària corresponent.
t) Està prohibit la utilització del radar dins de la Marina.
u) Està prohibit pujar a embarcacions alienes.
v) La velocitat màxima de navegació dins de les dàrsenes i canals de la Marina és de 3 nusos.
w) La velocitat màxima de circulació dins de tot el recinte de “Port Natura” és de 10 Km/h, excepte al vial perimetral on el límit de de 20 Km/h.

16. NAVEGACIÓ PEL SISTEMA FLUVIAL.
Les embarcacions amb base a Port Natura no estan autoritzades a remuntar cap tram del riu Fluvià podent únicament sortir al mar a la velocitat màxima de 3 nusos. Per remuntar el riu Fluvià o navegar pel rec Sirvent cal que l’usuari en faci una declaració responsable davant de l’Agència Catalana de l’Aigua i aboni la taxa corresponent.

17. ESTACIONAMENT DE VEHICLES
Queda terminantment prohibit estacionar al vial i a qualsevol lloc que dificulti i/o impedeixi la circulació dels altres vehicles.
Tant les embarcacions com els remolcs s’estacionaran exclusivament a la zona condicionada per a pàrquing de remolcs.

18. ANIMALS DOMÈSTICS.
Els animals de companyia han d’estar sempre sota vigilància i han de romandre lligats quan estiguin a les zones comunes de Port Natura. Cal observar les normes higièniques en referència als animals de companyia. Els propietaris seran directament responsables dels desperfectes, brutícies, agressions o qualsevol tipus d’incidents que directament o per la seva causa s’ocasioni a l’interior de Port Natura, i s’haurà d’observar, en qualsevol cas, la Llei de Protecció d’Animals i les ordenances municipals aplicables.
Està terminantment prohibida la presència d’animals de companyia als sanitaris.

19. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
L’incompliment de qualsevol de les normes establertes en aquest document podrà donar lloc a la resolució del contracte d’amarratge, amb el requeriment previ al domicili indicat donant un termini de quinze dies per regularitzar l’incompliment i si aquest no s’esmenés. En cas de resolució del contracte d’amarratge per qualsevol circumstància, la propietat ho notificarà per escrit de manera fefaent al titular o usuari de l’amarratge al domicili indicat. Aquesta notificació tindrà plens efectes quan la seva frustració es degui únicament a la voluntat expressa o tàcita del seu destinatari, o a la passivitat, error, desinterès, negligència o imperícia de la persona a qui va destinada, que haurà de retirar l’embarcació, indicant-li que, de no fer-ho en el termini de vint dies, quedarà facultada Port Natura, a la seva immobilització de forma provisional al seu propi punt d’amarratge o la retirada de l’embarcació de l’amarratge per botar-la en sec. Les despeses derivades de la retirada o la immobilització de l’embarcació aniran a compte i càrrec del titular del dret d’ús. Tot això, sense perjudici si escau, de la notificació a les autoritats de marina, als efectes legals corresponents.

20. SOMETIMENT A LES LLEIS I AL FUR DEL JUTJAT DELS TRIBUNALS
ESPANYOLS AMB COMPETÈNCIA EN ELS JUTJATS DE FIGUERES
(GIRONA).

En cas de dubte, divergència, sobre la interpretació i aplicació de les presents normes, els arrendataris o usuaris se sotmetran a la legislació espanyola i en cas d’exercici d’acció judicial, amb renúncia al fur si fos diferent, se sotmetran a la justícia dels tribunals de Figueres (Girona).

21. PUBLICACIÓ I PUBLICITAT.

Aquestes normes, com s’ha assenyalat, són de compliment obligat per a tots els arrendataris, ocupants i usuaris de les dàrsenes i canals de “Port Natura”, i de la plataforma portuària, és a dir, al recinte complet del port, i inclou també a qualsevol persona que, sense ser client, accedeixi caminant o amb bicicleta.
Aquestes normes estaran publicades a la web de Port Natura www.portnatura.es, i a disposició a les oficines d’aquesta. S’inclouran també com a annex als contractes d’amarratge que s’atorguin.

Sant Pere Pescador, 08 de juny de 2022.

Translate»