658 600 348 info@portnatura.es
document downloaden

REGELING BEHEER EN EXPLOITATIE “PORT NATURA” SPORTHAVEN MET DOKKEN EN KANALEN VOOR PRIVÉGEBRUIK EIGENDOM VAN KANALEN VAN FLUVIÀ NÀUTIC S.L.


Het doel van deze exploitatieregels is om de dokken en kanalen te reguleren voor het aanmeren van boten in de overeenkomstige ligplaatsen voor privégebruik, niet gekoppeld aan aangrenzende percelen, van Puerto Fluvià, een binnenhaven die commercieel «Port Natura» wordt genoemd, die verplicht is en moeten worden nageleefd door huurders, bewoners en gebruikers. Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de tiende aanvullende bepaling van Wet 2/2013, van 29 mei, betreffende de bescherming en het duurzaam gebruik van de kust en de wijziging van Wet 22/1988, van 28 juli, betreffende Kusten, en in de tweede aanvullende bepaling Koninklijk Besluit 876/2014 van 10 oktober tot goedkeuring van het Algemeen Kostenreglement.
De eigenaar is Canales del Fluvià Nàutic, S.L., met adres voor kennisgevingsdoeleinden in de jachthaven zelf, Camí del Joncar s/n, monding van de rivier de Fluvià, 17470 Sant Pere Pescador (Girona), die de ligplaatsen beheert, exploiteert en exploiteert , en e-mail: info@portnatura.es en internet: www.portnatura.es
In alles wat niet is voorzien in deze regels, zijn de bepalingen van Wet 10/2019 van 23 december betreffende havens van toepassing, met uitzondering van wat van toepassing is op grond van het tweede deel van de eerste overgangsbepaling van de vorige Wet 5 /1998, van 17 april, betreffende de havens van Catalonië, en subsidiair en analoog aan de bepalingen van Decreet 17/2005 van 8 februari, dat de Interne Mariene Reglementen van Catalonië goedkeurt en in Decreet 206/2001 van 24 juli van de Haven Politieverordening van Catalonië, evenals andere toepasselijke lokale en staatswetgeving.
1. DOCUMENTATIE TE VERSTREKKEN.
De huurders en gebruikers van de dokken en kanalen van «Port Natura» zijn verplicht om de volgende documentatie van kracht te hebben, waarvan zij een kopie zullen verstrekken en, in voorkomend geval, ter beschikking zullen stellen aan «Port Natura», bij het formaliseren van het ligplaatscontract :
a. Officieel document met technische specificaties van de boot.
b. Registratie van eigendom van de boot.
c. Identiteitsgegevens van de eigenaar van het vaartuig.
d. Bootverzekering met zijn wettelijke aansprakelijkheidspolis met de wettelijke limieten die zijn vastgesteld samen met het ontvangstbewijs ervan te hebben voldaan.
e. MARPOL-certificaat als het schip dit vereist.
Deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de huidige wet op de gegevensbescherming.
2. CONTACT.
De huurders, bewoners en gebruikers van de «Port Natura»-dokken en -kanalen, onverminderd het verstrekken van hun overeenkomstige gegevens, adres, telefoon, e-mail, zullen een lokaal contactpersoon moeten verstrekken zodat ze in geval van nood kunnen worden verwittigd, op voorwaarde dat de telefoon, e-mailadres en adres van genoemde lokale contactpersoon voor de overeenkomstige doeleinden van kennisgeving in Spanje. De accommodatie moet op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen. Adreswijzigingen hebben alleen rechtsgevolgen als ze schriftelijk worden doorgegeven aan het «Port Natura»-adres.
3. BOOT CORRECT AFGEMEERD. OVERSCHRIJD DE BEZETTING VAN DE MEER NIET.
De huurders, bewoners en gebruikers mogen alleen aanmeren op de hun toegewezen ligplaats en altijd op de juiste manier om schade aan de installaties of andere vaartuigen te voorkomen. Deze zullen ervoor zorgen dat uw boot veilig is afgemeerd volgens zorgvuldige zorgvuldigheid, met de juiste ligplaatsen en stootwillen (in aantal en hoogte en goed bevestigd op het dek) en voorbereid op alle weersomstandigheden, zodat het niet het dok raakt of met andere boten.
Ze mogen alleen aanleggen aan de ligplaatsen die overeenkomen met hun lengte en breedtemaat. De lengte van de boot mag maximaal gelijk zijn aan de ligplaats, terwijl de breedte van de boot 10% minder zal zijn dan aangegeven op de ligplaats, om gebruik te kunnen maken van de stootwillen. Metingen van het vaartuig zijn die welke feitelijk het resultaat zijn van de feitelijke meting, met inbegrip van stootkussens, langwerpige achtersteven of boegspriet en andere accessoires die kunnen worden ingebouwd. In ieder geval zullen het Havenbeheer en, in voorkomend geval, de Chief of Seamanship, beslissen over het gemak van het gebruik van elke ligplaats op basis van het behoud en de veiligheid van het schip en de faciliteiten.
Huurders, inzittenden en gebruikers moeten ervoor zorgen dat geen enkel deel van het vaartuig uitsteekt buiten de grenzen van de ligplaats en schade veroorzaakt, en de voorzieningen van de dokken en kanalen respecteren.
4. ONDERHOUD, GOEDE BEHOUD.
Alle boten die in de faciliteiten zijn afgemeerd, moeten in een goede staat van instandhouding, presentatie, drijfvermogen en veiligheid worden gehouden, en de boten moeten in zodanige staat zijn dat ze geen enkel risico vormen voor de rest van de gebruikers en de faciliteiten van » Haven Natuur». Elke ligplaats kan slechts één boot huisvesten en mag geen boot of drijvend apparaat (hulpmiddel, boot, bijboot, windsurf, jetski, …)
Naast of bevestigd hebben. Schepen moeten hun naam en registratienummer op een zichtbare manier dragen zodat de eigenaar kan worden geïdentificeerd.
Indien «Port Natura» constateert dat in een boot niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal zij de eigenaar, de inzittenden en de gebruiker van de ligplaats op het aangegeven adres schriftelijk op de hoogte stellen, waarbij deze melding volledig van kracht is in overeenstemming met het gestelde in regel achttien , hem een termijn van een maand te geven om de geconstateerde gebreken te verhelpen of over te gaan tot verwijdering van het schip uit de faciliteiten. Indien na de aangegeven periode de eigenaar van het vaartuig niet aan de eisen heeft voldaan, is «Port Natura» bevoegd om in voorkomend geval over te gaan tot het voorlopig stilleggen van het vaartuig op de eigen ligplaats of de boot van de ligplaats te halen voor een droge launch. Kosten voortvloeiend uit het intrekken of stilzetten van het vaartuig komen voor rekening van de houder van het gebruiksrecht. Een en ander onverminderd de melding aan de Mariene Autoriteiten voor de overeenkomstige wettelijke doeleinden.
In geval van gevaar dat de boot zinkt en/of schade veroorzaakt aan andere boten of faciliteiten van «Port Natura», is deze laatste gerechtigd om de boot te verwijderen, naar een andere plaats te verplaatsen of op het land te deponeren zonder voorafgaande kennisgeving. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de eigenaar, huurder of gebruiker.
In geval van achterlating van het vaartuig zijn de bepalingen van art. 28.4 van het Havenpolitiereglement.
5. RECHT VAN TOELATING EN INSPECTIE VOORBEHOUDEN.
«Port Natura» behoudt zich het recht voor om de toegang tot de dokken en kanalen, en tot het havenplatform, dat wil zeggen tot het hele havengebied, te ontzeggen aan mensen die mogelijk in conflict zijn of zich niet houden aan een van de regels van deze verordening . Het recht van toegang omvat ook eenieder die te voet of met de fiets komt.
De huurder of bewoner van “Port Natura” machtigt zijn personeel uitdrukkelijk om naar het dek van het schip te gaan om de nodige controles uit te voeren om de veiligheid in het bijzonder te garanderen en, in het algemeen, om de naleving van deze voorschriften te controleren.
6. WIJZIGING VAN LIGPLAATSEN VAN BOTEN.
De directie van «Port Natura» heeft de bevoegdheid om de schepen van de ligplaats die bestemd zijn voor een ander geschikt voor het gebruik ervan tijdelijk of definitief te wijzigen, indien nodig om veiligheidsredenen, voor de uitvoering van werken of onderhoud, of voor de optimalisatie van de vloot. Daartoe zal zij getroffen huurders, bewoners en gebruikers tijdig informeren.
7. VIDEOBEWAKINGSCAMERA’S.
De huurder, de bewoners en de gebruiker van de “Port Natura”-dokken en -kanalen accepteren en geven uitdrukkelijk toestemming dat ze kunnen worden opgenomen door het CCTV-systeem dat in het dok kan worden geïnstalleerd. Deze afbeeldingen zullen worden behandeld in overeenstemming met de huidige regelgeving in overeenstemming met de Wet op de gegevensbescherming.
8. GEEN OPDRACHT AANMEREN.
Het ligplaatscontract geeft een natuurlijke of rechtspersoon recht op het aanmeren van een bepaald vaartuig. Het gebruiksrecht van deze ligplaats is niet overdraagbaar. De ligplaats kan niet worden overgedragen of onderverhuurd, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de accommodatie. In het geval dat een gebruiker van plan is de ligplaats voor een lange periode vrij te laten, kan hij het beheer van de onderverhuring via «Port Natura» afspreken.
9. BRANDSTOF MORSEN.
In het geval van een accidentele brandstoflekkage in het dok, moet de verantwoordelijke onmiddellijk «Port Natura» op de hoogte brengen, die de gepaste maatregelen zal nemen om de schade aan de installaties en andere gebruikers te verminderen, zijnde de verantwoordelijkheid van de oorzaak van de schade. de kosten die ontstaan en andere gevolgen van zijn verantwoordelijkheid.
10. VRIJGAVE VAN AANSPRAKELIJKHEID AAN HET EIGENDOM.
“Port Natura” is niet verantwoordelijk voor overvallen, diefstallen, ongevallen of schade aan personen of zaken die plaatsvinden in het hele “Port Natura” terrein. Evenmin is zij verantwoordelijk voor de storingen die in de boten worden veroorzaakt, noch voor de schade of verliezen die de boten die zich in de dokken en kanalen van «Port Natura» bevinden, kunnen lijden, evenals de geparkeerde voertuigen en trailers, rekening en risico van zijn eigenaars of gebruikers, een en ander onverminderd de genomen veiligheidsmaatregelen, zoals de installatie van videobewakingscamera’s.
11. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING.
Alle boten aangemeerd in de dokken en kanalen van «Port Natura» moeten een aansprakelijkheidsverzekering hebben in overeenstemming met de huidige wetgeving en in ieder geval om schade aan derden te dekken, met een minimumbedrag van 300.000 euro voor burgerlijke aansprakelijkheid. Elke lijfrente moet geaccrediteerd worden door «Port Natura» een kopie te sturen van het op de hoogte zijn van de betaling van de verzekeringspremie.
De huurders of gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle schade of storingen die zich voordoen, zowel in de installaties, leveringselementen als bij henzelf of derden als gevolg van defecten aan de elementen, installaties van hun boten of slechte manoeuvres daarvan. . Wanneer er schade en/of een ander soort incident is veroorzaakt door gebruikers in de activa van de jachthaven, zijn zij verantwoordelijk voor het betalen van de reparatiekosten.
De producenten van afval van elke actie in het dok zullen verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan.
De eigenaren van de vaartuigen zijn in ieder geval burgerlijk aansprakelijk voor de inbreuken of schulden die zijn aangegaan of voor de verantwoordelijkheden die om welke reden dan ook zouden kunnen worden opgelegd aan de gebruikers of opdrachtgevers.
De boten zullen, in voorkomend geval, reageren met een reële garantie van de inkomsten of bedragen die ermee worden gelijkgesteld voor het gebruik en genot van de ligplaats en voor het bedrag, in voorkomend geval, van de diensten die hadden kunnen worden verleend en de schade en storingen.
die zij veroorzaken aan de voorzieningen of aan derden. De huurder of gebruiker dient de huur of soortgelijke bedragen te betalen totdat de ligplaats vrijkomt.
De huurders, bewoners en gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun bemanning, familie, gasten of werknemers van externe bedrijven en zullen ervoor zorgen dat zij op geen enkel moment overlast kunnen veroorzaken voor andere mensen.
12. OVERDRAGEN.
Wanneer de eigenaar van een boot die zich in de dokken en kanalen van «Port Natura» bevindt, voornemens is de verkoop ervan voort te zetten zonder afbreuk te doen aan het feit dat de boot aan de afgestane ligplaats blijft liggen, moet hij onmiddellijk de directie van «Port Natura» op de hoogte stellen, zodat de nieuwe eigenaar, indien van toepassing, het bijbehorende huurcontract ondertekent en de bijbehorende documentatie en contactpersoon verstrekt. Zowel de oude als de nieuwe eigenaar zijn aansprakelijk voor de bedragen die ze mogelijk verschuldigd zijn aan het eigenaarsbedrijf tot de datum van ondertekening van het nieuwe huurcontract.
13. ONDERHOUDSBEDRIJVEN.
Alleen bedrijven die voldoen aan alle gezondheids- en veiligheids- en sectorregelgeving zullen het dok kunnen betreden om reparaties en/of onderhoud aan de boten uit te voeren. De verantwoordelijkheid in geval van niet-naleving komt rechtstreeks toe aan de eigenaar/huurder/gebruiker van het vaartuigobject van de werken.
14. UUR VAN STILTE.
De uren van stilte worden ingesteld van 12.00 uur tot 07.00 uur. Tijdens deze uren is het gebruik van de motor verboden, behalve voor aan- en losmanoeuvres en voor voertuigbewegingen, behalve bij de ingang en op de weg van de ingang naar de toegang tot het strand.
Wie de rest van onze klanten herhaaldelijk onderbreekt of het beveiligingspersoneel negeert, moet de haven verlaten. Iedereen wordt gevraagd om de rest van degenen die de nacht doorbrengen te respecteren.
15. VERBODEN.
a) Het is verboden de vallen los te laten zodat ze de mast kunnen raken en bijgevolg de buren van het dok kunnen storen en de touwen van andere gebruikers kunnen veranderen.
b) Het is verboden om de motoren in versnelling te laten lopen met de afgemeerde boot. De motoren kunnen maar net lang genoeg draaien om ze klaar te maken.
c) Het is verboden om, zowel in het water als op het land, puin, afval, vloeistoffen of rioolwater, of enige vloeibare of vaste verontreinigende stoffen te werpen. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers. Hetzelfde geldt voor het ledigen van bilges en/of tanks in de installaties. De lenspompen kunnen niet aangesloten worden in de dokken en kanalen.
d) Het is verboden de boten, met reinigingsmiddelen of iets dergelijks, of brandstoftanks in het dok schoon te maken.
e) Het is verboden aan boord van de vaartuigen werkzaamheden of werkzaamheden te verrichten die hinderlijk zijn voor andere gebruikers.
f) Het is verboden luidsprekers, sirenes of akoestische signalen in het algemeen te gebruiken, behalve in het geval van dringende berichten of openbaar nut.
g) Tijdens het varen moet de stroomkabel losgekoppeld blijven van de toren om elektrische risico’s voor andere gebruikers van het dok te voorkomen.
h) Het is niet toegestaan om aan te meren met kettingen in de klampen, aangezien deze het staal en aluminium aantasten, noch om ankers te gebruiken in de dokken en kanalen.
i) Het gebruik van en/of handel in illegale stoffen is verboden. De Spaanse autoriteiten verbieden de consumptie van alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
j) Werkzaamheden en reparaties, of schilderen en schuren, zijn niet toegestaan op de boot binnen de faciliteiten van “Port Natura”, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door “Port Natura”.
k) Voor het plaatsen van een schotelantenne is toestemming van “Port Natura” vereist.
l) De pontons moeten altijd vrij zijn van voorwerpen die de doorgang erdoor belemmeren.
m) Er mogen geen boeien, palen of voorwerpen in de wateren van het dok worden geplaatst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Port Natura”.
n) Het is niet toegestaan kleding op te hangen in het gehele “Port Natura” gebied.
o) Het is verboden ontplofbare stoffen aan boord van de schepen te hebben, met uitzondering van de gereglementeerde seinraketten.
p) Roken is verboden tijdens het tanken van brandstof, op plaatsen in de buurt van waar ze worden uitgevoerd. Koken op de pontons is verboden. Het is ook verboden om op het hele terrein van “Port Natura” vuur, vreugdevuren en barbecues aan te steken of lampen met open vlam te gebruiken.
q) Het is verboden te waterskiën, zeilen, windsurfen, baden of zwemmen in de dokken en kanalen. Het is uitdrukkelijk verboden te vissen in het gedeelte van de ingang van de haven.
r) Verkoop op straat, productmarketing, ongeoorloofde reclame of plaatsing van advertenties of billboards en andere acties die vatbaar kunnen zijn voor commercieel gebruik, op boten of in de dokken en kanalen, zijn verboden.
s) De commerciële exploitatie van de afgemeerde boten is verboden, tenzij ze de genoemde dienst contracteren met “Port Natura”, waarbij de overeenkomstige toeslag wordt betaald.
t) Het gebruik van radar binnen de jachthaven is verboden.
u) Het is verboden aan boord te gaan van andermans boten.
v) De maximale vaarsnelheid binnen de dokken en kanalen van de jachthaven is 3 knopen.
w) De maximale verkeerssnelheid binnen de volledige omheining van “Port Natura” is 10 km/u, behalve op de randweg waar de limiet 20 km/u is.
16. NAVIGATIE VIA HET FLUVIALE SYSTEEM.
Schepen die zijn gevestigd in «Port Natura» mogen geen enkel deel van de Fluvià-rivier opvaren en mogen alleen de zee opgaan met een maximale snelheid van 3 knopen. Om de Fluvià-rivier op te gaan of de Sirvent rec te navigeren, moet de gebruiker een verklaring van verantwoordelijkheid voor het Catalaanse Wateragentschap en de bijbehorende vergoeding betalen.
17. VOERTUIG PARKEREN
Het is ten strengste verboden te parkeren op de weg en op elke plaats die de doorstroming van andere voertuigen belemmert en/of verhindert.
Zowel boten als trailers worden uitsluitend geparkeerd in het gebied dat is ingericht voor trailerparkeren.
18. HUISDIEREN.
Huisdieren moeten altijd onder toezicht staan en aan de lijn blijven wanneer ze zich in de gemeenschappelijke ruimtes van «Port Natura» bevinden. De hygiënische normen met betrekking tot huisdieren moeten worden nageleefd. De eigenaren van hetzelfde zijn direct verantwoordelijk voor de schade, vuil, agressie of elk type incident dat direct of vanwege de oorzaak binnen «Port Natura» wordt veroorzaakt en moet in elk geval worden nageleefd de dierenbeschermingswet en geldende gemeentelijke verordeningen.
De aanwezigheid van huisdieren in de toiletten is ten strengste verboden.
CONTRACTBESLISSING.
Het niet naleven van een van de regels die in dit document zijn vastgelegd, kan leiden tot de beëindiging van het ligplaatscontract, op verzoek op het aangegeven adres, met een termijn van vijftien dagen om de overtreding te regulariseren en als het niet wordt gecorrigeerd. In geval van beëindiging van het ligplaatscontract om welke reden dan ook, zal de accommodatie de eigenaar of gebruiker van de ligplaats schriftelijk op de hoogte stellen op het aangegeven adres. Deze kennisgeving heeft volledige effect wanneer de frustratie uitsluitend te wijten is aan de uitdrukkelijke of stilzwijgende wil van de ontvanger, of aan de passiviteit, fout, gebrek aan interesse, nalatigheid of onbekwaamheid van de persoon voor wie ze is bedoeld, die de boot moet terugtrekken , waarbij wordt aangegeven dat, indien zij dit niet binnen een termijn van twintig dagen doen, «Port Natura» bevoegd zal zijn om het tijdelijk te immobiliseren op zijn eigen ligplaats of de boot van de ligplaats terug te trekken om deze droog te water te laten. Kosten voortvloeiend uit het intrekken of stilzetten van het vaartuig komen voor rekening van de houder van het gebruiksrecht. Dit alles, onverminderd de kennisgeving aan de Marine Authorities, voor de overeenkomstige wettelijke doeleinden.
19. ONDERWERP AAN DE WET EN BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN DE SPAANSE RECHTBANKEN MET BEVOEGDHEID IN DE RECHTBANKEN VAN FIGUERES (GIRONA).
In geval van twijfel, verschil van mening over de interpretatie en toepassing van deze regels, zullen de huurders of gebruikers zich onderwerpen aan de Spaanse wetgeving en in geval van gerechtelijke stappen, afstand doen van hun bevoegdheid indien verschillend, zullen zij zich onderwerpen aan de rechter van de rechtbanken van Figueres (Girona).
20. PUBLICATIE EN PUBLICITEIT.
Deze voorschriften zijn, zoals aangegeven, verplicht voor alle huurders, bewoners en gebruikers van de dokken en kanalen van «Port Natura», en het havenplatform, dat wil zeggen in het hele havengebied, en geldt ook voor eenieder die, zonder een klant, betreedt deze te voet of met de fiets.
Dit reglement zal worden gepubliceerd op de “Port Natura”-website www.portnatura.es en zal beschikbaar zijn op haar kantoren. Ze zullen ook als bijlage bij de toegekende meercontracten worden gevoegd.

Sant Pere Pescador, 08 juni 2022.

Translate»